خب(باشه) از ادیان سلسله ی ابراهیم

تعداد پاراگرف: 1

آیا ممکن است به ذهن برسد کلمهٔ ‘خب’ برای مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم هزینه به بار بیاورد، البتّه اگر به کل چنان مدّعیانی باشند و اگر هزینه‌ای بار آید آیا جز بر بستری از دروغ این سلسله خواهد بود.