موضوعات اخیر

خب از ادیان سلسلهٔ آقای ابراهیم


آیا ممکن است به ذهن برسد کلمهٔ ‘خب’ برای مدّعیان سلسلهٔ آقای ابراهیم هزینه به بار بیاورد، البتّه اگر به کل چنان مدّعیانی باشند و اگر هزینه‌ای بار آید آیا جز بر بستری از دروغ این سلسله خواهد بود.


دیدگاهتان را بنویسید