لباس کار

تعداد پاراگرف: 1

یازده و پنجاه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط با لباس کار افراد به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در خصوص لباس کار کارگران، پاکبانان، آتشنشانان و معدن کاران مواردی مقرّر گشته است.