قاشق و چنگال طرح دار، عمر مفید قاشق و چنگال

تعداد پاراگرف: 1

به گمان قاشق و چنگال طرح دار که در نزدیکی نقاطی از قاشق که به دهان نزدیک است شیار و طرح دارند ابزارهایی برای قتل هستند، شیارهایی که به خود چرک گرفته و سیاه می شوند، همینطور به گمان ابزار قتل است چنگالی که با تعداد زیادی چنگ و نزدیک به هم ساخته شده که پاک شدن میان آن به آسانی میسسر نمی شود، آیا مناسب است مطرح داشتن که استیل روی قاشق عمر مفیدی داراست و پس از زمانی مناسب است دور انداخته شود که در طول زمان استفاده خط و خش می گیرد که این خود به نظر باعث جذب آلودگی می شود، 18:29 دوشنبه 24 مرداد 1401 آگوست 15 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. عدم دسترسی مناسب به ترجمه در Translator Google و S3.translator که ادآن مرورگر Chrome است و در Firefox نیز قبل تر مورد استفاده بوده است اسلاگ فارسی منتشر شد و دسته ی مناسب ایجاد نشد، ادآن مذکور پیشتر از پنجره ی مرورگر قابل خروج بود که به گمان با تحدید آقای بیل گیتس محدود شده است، گمان می بریم ادآن S3.translator به آقای Jeff Bezos وابسته است، با اینکه به نظر از Google برای ترجمه استفاده دارد امما اغلب نتیجه ای متفاوت مطرح می دارد و پنجره ای در ترجمه ی معکوس جهت آموزش نیز داراست، 18:39 همین حوالی. “همینطور به گمان ابزار قتل است چنگالی که با تعداد زیادی چنگ و نزدیک به هم ساخته شده که پاک شدن میان آن به آسانی میسسر نمی شود” افزوده شد، 18:46 همین حوالی.