سنگ فرش

تعداد پاراگرف: 3

در پیوند شهر تهران در پاراگراف بعد(نقل از نوشتهٔ شهر تهران) flowup.ir به hifor.ir ویراست شد. باغستان شهریار، ۱۴:۵۰ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

نقل شده از نوشتۀ شهر تهران:

“به گمانمان چنین رسید در مسیر دربند که خطّ راهنمای نابینا در پیاده راه به عمد با سنگی لغزنده حصار شده است در راست و چپ، شبیه مرمری خاکستری که در باقی پیاده راه نیز در مسیر‌های عمومی سنگ‌هایی نظیر آن به رنگ خاکستری به صورت شیارهایی بین دیگر سنگ‌ها اجرا شده‌اند، چنین گمان بردیم که آقای خامنه‌ای بودن آنها را اجبار داشته‌اند. از طریق phpmyadmin نوشته شده است. باغستان شهریار، 23:23 جمعه 20 اسفند 1400. ” باغستان شهریار، 18:16 شنبه 21 اسفند 1400.