کندن پوست زنده

تعداد پاراگرف: 41

مایلیم آقای یاس مسئول کندن پوست آقای خامنه‌ای باشند، ممکن است پوست آقای موسوی نیز به ایشان محوّل شود، جایگاهی افزون در خصوص استثنای چال نمودن مطرح نیست. ۰۱:۱۱ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰. آقایان مخبر، باقری و جهانگیری احتمالاً از گزینه‌های بعدی هستند در صورت تعلّل آقای یاس، گمان می‌بریم بیش از اندازه با تعلّل آقای موسوی مدارا داشته‌ایم و گمان می‌بریم تمام خواهد شد. ۰۱:۳۶ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰.

چرخهٔ خشونت، آنچه مطرح داشته‌ایم کندن پوست افراد مقرّر به دست کسانی است که برای این قبیل تعلیم دیده‌اند که در صورت عدم بازدهی مناسب پوست خودشان نیز کنده شود، البتّه ممکن است ایشان ضمّه‌ای از قتل و در پیش رو اعدام را نیز در پیش داشته باشند، امّا سخن در فرض آخرین فردی است که از میان خواهد رفت، احتمالاً ربات پوست کن را فرمان دهیم، شاید بتوان به عنوان راهی گمان برد، بلکه تاثیرات چنین موضوعاتی بر روان افراد خراش نیندازد و اگر موضوعی افتاده و اراده‌ای به رفع هست دست کم کار بغرنج و دشوارتر نگردد. ۰۹:۵۰ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم کندن پوست با ابزاری نه چندان تیز انجام گیرد. ۰۹:۴۰ جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم پوست آقای مخبر بعد از بریدن زبانشان کنده شود، شانزده و شش دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح پس از بریدن زبانشان کنده شود، پانزده و پنجاه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست خانوم‌ها طلا گلزار و خواهر تنی آقای خامنه‌ای کنده و زبانشان بریده شود. ده و پنجاه و سه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای یاس کنده شود، احتمالاً ایشان نامزد بینایی نیز هستند. شش دقیقهٔ بامداد جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

از کندن پوست نوهٔ آقای خامنه‌ای که قادر به راه رفتن نیستند صرف نظر شد اگر چنین فردی وجود خارجی داشته باشند. نوزده و یازده دقیقهٔ ‌‌‌‌‌‌پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی. از صرف نظر صرف نظر کردیم، ۱۹:۴۶ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر شما کدام فرد از سرفصل کندن پوست ممکن است نیاز به بازنگری داشته باشد اگر چنین احتمالی محتمل است. نه و بیست و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

مقرّر است نخست پوست همسر آقای موسوی از بین ایشان دو نفر کنده شود. پانزده و سی و نه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی. از بین ایشان افزوده شد، چهل و پنج دقیقهٔ همین ساعت.

اندکی پیشتر به صورت شفاهی مطرح شد، مایلیم پوست آقای زاکانی و امامان جمعهٔ تهران کنده شود، پانزده و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست پسر آخر آقای جنّتی دبیر شورای نگهبان که گویا نام ایشان محمّد است کنده شود. ده و سی و دو دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

گویا پسران آقای ناطق نوری از خود تمایل به بودن در لیست حاضر نشان می‌دهند خاصه به نظر آقای مجتبی. سیزده و پنجاه و هفت دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست خانوم امینه اردوغان کنده شود. یازده و هجده دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست داماد آقای خامنه‌ای، به نظر روحانی و رابط ترکمنستان، کنده شود. بیست و سه و سی و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست نخست وزیر کرهٔ جنوبی کنده شود، بیست و پنجاه دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای فردوسی پور کنده شود، نوزده و بیست و هشت دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست امپراتور ژاپن کنده شود، پانزده و پنجاه و سه دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست خواهر رهبر کرهٔ شمالی کنده شود. بیست و سه و نه دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای حقّانیان کنده شود. بیست و چهل و یک دقیقهٔ بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای ملک سلمان و ولیعهد ایشان کنده شود همینطور رئیس مجلس شورای لنا، هجده و سی و نه دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی. رئیس مجلس شورا افزوده شد. ساعت نوزده همین روز.

مایلیم پوست پسر ارشد آقای جنّتی دبیر شورای نگهبان کنده شود، هجده و بیست و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقایان حسن و محمّد خامنه‌ای و سه پسر و دو دختر و دو خواهر آقای خامنه‌ای کنده شود، آقای مجتبی خامنه‌ای پسر چهارم ایشان مدّ نظر نیستند. به گمان ما ایشان دو خواهر در قید حیات دارند که هر دو مدّ نظر است همینطور برادر ایشان آقای هادی خامنه‌ای و همسر ایشان، به نظر نامه به آقای خامنه‌ای سفارش خود ایشان بوده است. هجده و شانزده دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای یادگار امام، همسر و پسر ارشد ایشان کنده شود، هفده و چهل و شش دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش دولت پیشین کنده شود، هفده و بیست و شش دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست نوهٔ قطع نخاع شدهٔ آقای خامنه‌ای اگر چنین فردی هست، آقای حسن نصرالله، مادر آقای روحانی و همسر آقای خاتمی، مادر و سه برادر خانوم فائزهٔ هاشمی، همسر آقایان احمدی نژاد و خامنه‌ای، خانوم ماندانا مانی و برادر ایشان(احتمالاً، در خصوص نسبت)، آقایان نچیروان و مسعود بارزانی، سیستانی و مقتدی صدر، شاهزادهٔ لیختن اشتاین کنده شود، شانزده و سی دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقایان زاکربرگ، دُرسی، مولنوگ، مدیرعامل گوگل، نخست وزیر ایتالیا و خانومها کارداشیان و ریحانا کنده شود، پانزده و پنجاه و نه دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست همسر آقای مصباح یزدی کنده شود، پانزده و چهل و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای عبدالناصر همّتی رییس پیشین بانک مرکزی کنده شود، پانزده و چهارده دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست خانوم هیلاری کلینتون و پادشاه دانمارک کنده شود، چهارده و چهل و شش دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست احتجام‌های ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنیا و افا کنده شود، احتجام پیشین افا نیز مدّ نظر است، چهارده و سی و نه دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای صافی گلپایگانی کنده شود، چهارده و بیست و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای رسول قهرمانی نمایندهٔ دادستان دادگاه آقای طبری کنده شود، چهارده و سیزده دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای ریچارد شلبی سناتور ایالات متّحدهٔ آمریکا، آقای موریسون نخست وزیر استرالیا، رییس جمهور آفریقای جنوبی، فرمانده ارتش میانمار، ملکهٔ هلند و دانمارک، پادشاه بلژیک و نروژ، خانوم فرح پهلوی، آقای اردوغان و آقای دن سولیوان سناتور ایالات متّحدهٔ آمریکا کنده شود، چهارده و چهار دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقایان محمّد قمی ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، عبدالعلی علی عسگری ریاست پیشین صدا سیما، غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر آقای رییسی و آقای محمّد رضا فرزین مدیر عامل بانک ملّی کنده شود. سیزده و چهل و هفت دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست احتجام ازبکستان، آقای موسوی، خانوم رهنورد و آقای آذری جهرمی کنده شود، سیزده و سی و پنج دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست روسای جمهور هند، ونزوئلا، آرژانتین، پادشاه موناکو، خانوم فائزهٔ هاشمی، آقای خاتمی، آقای روحانی، آقای احمدی نژاد، خانوم شاکردوست و آقای جنّتی کنده شود، دوازده و پنجاه و نه دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی. خانوم شاکردوست افزوده شدند، سیزده و دوازده دقیقهٔ همین روز. آقای جنّتی افزوده شدند، ضمیر ضمیمهٔ پیشین و حاضر به شدند اصلاح شد، سیزده و نوزده دقیقهٔ همین روز. ویرگول انتهایی به و تغییر داده شد پیش از نام آقای جنّتی، سیزده و سی و پنج دقیقهٔ همین روز.

مایلیم پوست مادر رهبر کرهٔ شمالی کنده شود، دوازده و چهل و شش دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست ملکهٔ بریتانیا و پادشاه سوئد زنده کنده شود. دوازده و چهل و چهار دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقای بیل گیتس زنده کنده شود. بیست و سه و پنجاه و سه دقیقهٔ یک‌شنبه نوزده دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم پوست آقایان پوتین و شی جین پینگ زنده کنده شود. بیست و یک و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه نوزده دی هزار و چهارصد شمسی.