طرح موضوع عکسبرداری ممنوع

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص تاثیر فلاش بر بافت آثار باستانی شنیده ایم که این قبیل موضوع به نظر استثنای موضوع طرح شده در ادامه است، مایلیم طرح موضوع عکس برداری ممنوع در محیط عمومی شامل تحت مدیرییت امن قرار گرفتن و اجرای مجموع جزا گردد و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 12:53 پنج شنبه 16 تیر 1401 جولای 7 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. در خصوص نمونه برداری از خاک گمان نمی بریم به چند کیلو مناسب باشد مزاحم اشخاص از این بابت در مرز های تردد باشیم، احتمالا اگر بخواهیم در جایی به کِشت بپردازیم یا تاسیساتی در نظر بگیریم مناسب است خاک را بیازماییم، دست کم چنین احتمالی پنداشتن به گمان مناسب است، 12:57 همین حوالی.