عککاسی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم بودجه ای مناسب به صورت سالیانه برای عککاسان آماتور و حرفه ای از ممالک و کشورهای جهان در نظر گرفته شود، به گمان شرایط رشد بر انسان تاثیر گذار هستند و تصاویر کشیده شده به دست اشخاص عککاس به گمان در صدی متاثثر از محیط زادگاه است و احتمالا نوعی منحصر از آشنایی با فرهنگ را به رقم تصویر کشند، شبیه یا جوهر این ایده از Fujifilm به گمان رسید. 22:52 دوشنبه 14 شهریور 1401 سپتامبر 5 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.