پروژه ی درخت کاج

تعداد پاراگرف: 4

پیشتر تمام جزاها مطرح شده است که تمایل دارم در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تعویض درخت کاج با درخت میوه در ایران انجام گیرد، بخش جزا را از این تمایل حذف می دارم. 20:10 یکشنبه 11 تیر 1402 جولای 2 2023 در باغستان شهریار.

مایلیم برای تعویض کاج با درخت میوه در مکان غیر عمومی در سطح کشور غیر از سرزمین هایی که کاج به عنوان درخت بومی به مناسبت شمار می رسد مشووق مناسب در صورت تمایل شحص مالک در نظر گرفته شود، تیتر نوشته از “پروژهٔ درخت کاج” به “پروژه ی درخت کاج” ویراست شد، ۲۱:۱۲ چهار شنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر جایگزینی درخت کاج در فلتا(ایران) با درخت ترجیحا میوه(غیر گردو) انجام گیرد، باغستان شهریار 20:07 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

مایلیم در صورت تمایل پروژهٔ جایگزینی درخت کاج تحت نظارت ارتش آغاز گردد. پارک اوِستا، ۱۳:۵۹ جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰.