طرح عرض ادب

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم دست کم برای بیست سال آینده طرحی با عنوان عرض ادب در نظر گرفته شود، هر روز مسیر و مکان خاصی تا اشخاص مدّ نظر بپیمایند و عرض ادب خویش را با حضور به اطّلاع برسانند، در سر تا سر دنیا مایلیم مراکزی چنین در نظر گرفته شود. باغستان شهریار، 01:56 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.