پلیس راه

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر به گمان در خصوص تمایل به خارج از مسیر و با فاصله ی دست کم پانصد متر بودن پلیس راه از مسیر سخن به میان آمده است، مایلیم اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 14:30 جمعه 18 شهریور 1401 سپتامبر 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. مایلیم مواردی چون تاخیر در کار و بار، استهلاک، تبعات پزشکی و هر آنچه مناسب در گمان آید به تخمین برسد همینطور در خصوص تمامی مواردی که جزا بر آنها مطرح شده تخمین های مشابه و مناسب انجام گیرد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 14:37.