روزی

تعداد پاراگرف: 1

ده و بیست و دو دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، آن که به شما می‌گوید اولاد روزی‌اش را با خود می‌آورد دنبال خری چون شما می‌گردد برای سوار شدن، یا احمق و قاصد پیغام است یا فاقد شرف، در هر دو حالت نا لایق است، کجا به فردی متموّل با قدرت اقتصادی چنین سخنی گفته می‌شود، به کسی می‌گویند که زار روزگار خویش است و کم قیمت تا به راحتی بتوان از جسم و خرد و جان آن بهره جست، هر که شما را به نادانی تشویق کند یا فاقد شرف است یا احمق، در هر دو حالت نا لایق است، بلا نسبت خر، چنین به گمان ما رسیده است.

,