موضوعات اخیر

نوشته‌ها به ترتیب زمان انتشار


قانون

مایلیم هر موضوعی که در قوانین جاری حکومت به نظر در نا مناسبت با موضوعات طرح شده برسند مورد بررسی قرار بگیرند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۲۳:۵۸ جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۳۰ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “در[…]

مهر ۸, ۱۴۰۱

آیا شحص اولاد برای شکایت از اشخاص والدین نیاز به شاهد ندارد

پیشتر موضوعی با مضمونی شبیه چنین مطرح شده است که شحص اولاد برای شکایت از اشخاص والدین نیاز به شاهد ندارد، به گمان جرات بریدن چنان تعللق خاطری از موارد مورد نظر بوده است، به هر ترتیب به گمان شحص اولاد در موضع ضعف هستند، گمان می بریم مناسب است سقفی از[…]

مهر ۸, ۱۴۰۱

انرژی منفی

جدا از شرایط مناسب به عنوان مثال در غذا خوردن گاهی شرایط به نظر نا مناسب می رسند و به گمان در میان غذا و انسان موجود صاحب عقل انسان هستند، در آن زمان خشم گرفتن بر غذا به نظر باعث ساطع داشتن انرژی منفی به غذا و بازگشت آن به متابولیسم[…]

مهر ۸, ۱۴۰۱

آیا هدف وسیله را توجیه دارد

به گمان در شرایطی که رای اکثر اجتماع و عدم تعددی به حریم غیر مناسبت بیابد به نظر نا مناسب نمی رسد بررسی وسیله برای نزدیک شدن به منظور، ۱۰:۵۸ جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۳۰ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مهر ۸, ۱۴۰۱

خانوم میشل اوباما

شاید حوالی چهار یا پنج سال پیشتر در اسلامشهر تهران در پارک ضلع شرقی خیابان زر افشان به این گمان رسیدیم که پشتیبان اصلی حصر آقای میر حسین موسوی خانوم میشل اوباما همسر آقای باراک اوباما Barak Obama هستند، به نظر دست کم در شرایطی چنان دوران حصر به اتمام رسیده است[…]

مهر ۷, ۱۴۰۱

آیا سکوت علامت رضایت است

اگر انسانی در سکوت معذذب باشند و ما یا دلیل عذاب ایشان باشیم یا نباشیم آیا سکوت ایشان علامت رضایت است، اگر ایشان تمایلی به شکستن سکوت نداشته باشند از شرایط حاضر که شاید ما دلیلی از ایجاد آن شرایط باشیم چه طور مناسب است به کشف آن رسیدن که شحص معذذب[…]

مهر ۷, ۱۴۰۱

آرامش

شعار زن، زندگی، آرامش موضوعی به ذهن رساند، به گمان آرامش در خویش آزادی را دارند امما آزادی لزوما متشککل از آرامش نیستند، در گداری که منظور زدودن آرامش و دستبرد به جان و مال و عقل هر شحص است البتته شعار آرامش گمان نمی بریم برای زدودن آرامش مناسب باشند و[…]

مهر ۷, ۱۴۰۱

سلامت دو ۲

  • آقای ساتیا نادلا Satya Nadella مدیر عامل Microsoft ماکروسافت، ۰۰:۴۰.

۰۰:۳۸ شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۱ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  • آقای وزیر آموزش و پرورش و همسر ایشان،[…]
مهر ۶, ۱۴۰۱

احوال شحص منظر در باغستان شهریار، دو 2

در نوشته ی پیشین این راستا هم سخن از نشُستن صورت در هفته های گذشته و گذر از آن تصمیم در روز گذشته به میان آمده بود و اراده به مکش جان هر شحص عضو سه گروه با تنففس عمومی خویش و هر شحص پشتیبان ایشان، پاراگراف مذکور به گمان با مشارکت[…]

مهر ۵, ۱۴۰۱
Page 1 Page 2 Page 3 Page 84