موضوعات اخیر

نوشته‌ها به ترتیب زمان انتشار


صدا و سیمای فلتا(ایران)

در رادیو و تلویزیون مایلیم شبکه های مرتبط به مشاری ها(استانی) از هامون تامین بودجه گردند برای مددتی مناسب تا مشاری ها وضعییت مناسب را جهت مدیرییت آن بیابند، در خصوص شبکه های غیر مشاری و شبکه ی تهران در صورت عدم توانایی به تامین مخارج از خود شبکه مایلیم پخش متوققف[…]

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱

دستم به تمبان خویش بند است

به گمان طرح چنین مناسب آمد، ما دستمان به تمبان خویش بند است اگر شما چنین حالی ندارید خودتان مرتفع سازید، به گمان هم قطارانِ آقایانِ سیید علی خامنه ای(رهبر فلتا(ایران) اگر هنوز بر سر کار باشند) و حسن روحانی(آقای احتجام پیشین) در پنتاگون و نهاد ریاست جمهوری ایالات متتحده ی آمریکا[…]

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱

فرقه ی آقای مسیح و فیلم خون آشام

“مسیحییت” در عنوان و سه مرتبه در نوشته به “فرقه ی آقای مسیح” و “فیلم های” به “فیلم” در عنوان نوشته و اسلاگ آن از “christianity-and-vampire-movies ” به “mr-jesus-cult-and-vampire-movie” ویراست شد. باغستان شهریار 19:48 جمعه 30 اردیبهشت 1401.

به گمان آنچه در فیلم های خون آشام[…]

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱

دم و بازدم در اراده به جذب و دمیدن موضوعات

پیشتر به موضوع دم و بازدم و اراده به جذب یا دمیدن موضوع اشاره یا اشاراتی شده است، از نخست و اخیر آن، از چند روز پیشتر احتمالا سه یا چهار شاید، دمیدن ترس متوقّف شده است و در دم جذب ملال شامل همه گشته است، با فیلتر یا شاید مناسب است[…]

اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۱

فریزر جنوبگان، یخچال ساز قطب جنوب

پیشتر مضمونی شبیه این موضوع مطرح شده است، مایلیم در قطب جنوب، جنوبگان طرح یخچال ساز اجرا شود، گمان می‌بریم انرژی مناسب در این خصوص باد است برای تولید برق، مایلیم گمانی به دست بیاوریم از تخمین میزان مناسب سرمایه جهت حرکت نخست موضوع، باغستان شهریار 20:13 سه شنبه 27 اردیبهشت 1401.[…]

اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

چک آپ منظر

در نوشتۀ پیشین بخشی هست که به موضوع لفظ لغو نقل و انتقال دارایی و لغو لغو اشاره شده است، در روز گذشته ما به کلماتی مختلف آن مضمون را به استفاده رساندیم، آنچه مطرح شد لفظ مطرح نَه بلکه مضمون آن بود، به هر ترتیب گمان می‌بریم هماره نیم نگاهی به[…]

اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

بودجۀ دولت و نظام بانکی در مشاری

در حین انتشار دستۀ “Goverment budget and banking system” در زیرمجموعۀ دستۀ حکومت افزوده شده بود امّا در این بررسی دسته موجود نبود، شمول دستۀ دسته بندی نشده نیز حذف شده بود که در بررسی از نو شامل گشته بود، به هر ترتیب اصلاح گشت و بلا نسبت حشرات به گمان گردن[…]

اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۱

شرمندگی احتجام و افتخار سلطنت

به گمان سلطنت در معنای حکومت بر اجتماع در شرایطی از جبر مناسب افتخار نیست، به هر ترتیب با فرض اینکه نظر برخی جز این باشد گمان می‌بریم شرمندگی احتجام از افتخار سلطنت مناسب‌تر باشد، باغستان شهریار 07:10 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401. بخش نخست نظر و فرض نظر غیر افزوده شد، 07:22[…]

اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱

اوراق و مدارک هویّتی شهروند

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در خصوص تامین هزینۀ مدارک هویّتی شهروند همچون شناسنامه، کارت ملّی، گذر نامه از جانب دولت اجرا گردد همین طور در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تلفیق شناسنامه و کارت ملّی به کارت ملّی و حذف[…]

اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱
Page 1 Page 2 Page 3 Page 66