ایستگاه انرژی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در سراسر فلتا(ایران) ترجیحا و کشور ترجیح دوّم و جهان حدّاکثر در هر صد کیلومتر جایگاه سوخت برق(شارژ خودروهای برق و گاز(غیر گاز طبیعی همچون هیدروژن)) به همراه رستوران، سالن ورزشی و مجموعۀ تفریحی احداث گردد. باغستان شهریار، 00:52 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.