نرخ، قیمت در دایرۀ اختیار منظر

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر قرارگیری امکان خرید 6 درصد از سهام هِپکو توسّط سهامداران اصلی خصوصی آن(45%) با فرض عدم احتساب ما در آن رسته بدون بهره و با شروع بازپرداخت پس از بازدهی خالص اجرا شود، باغستان شهریار 11:19 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تقلیل نرخ‌های مقرّر در زمینۀ خوراک، ارتباطات و رسانه در فلتا(ایران) به نُه ده هزارم نرخ اسفند 1400 انجام گیرد، باغستان شهریار 11:12 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401. همینطور در خصوص وسایل الکترونیکی تولید فلتا(ایران)، 11:13 همین حوالی.

مایلیم نرخ مرتبط به صنعت خوراک، ارتباطات و رسانه در دایرۀ اختیار ما در فلتا(ایران) به نه ده هزارم (9/10000 برابر با 0.0009) نرخ اسفند هزار و چهارصد شمسی برسد، این رقم از حاصل ضرب دو 3% حاصل آمده است، تقریبی از رقم موجود پس از کسر دو مرحله 97% حجم نقدینگی از بازار که پیشتر مطرح شده است. باغستان شهریار، 01:11 دوشنبه 29 فروردین 1401. fee از اسلاگ نوشته و دستۀ مرتبط حذف شد، 03:10 همین حوالی.