اولویت بندی در تولید

تعداد پاراگرف: 1

برای نزدیک شدن به ایده آل نخست مناسب است سوژه به کار بیافتد با کف کیفیّت. ۱۷:۰۹ یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ اوت ۲۰ ۲۰۲۳.