دارایی منظر

تعداد پاراگرف: 67

به گمان وضعیّتی مناسب تر از نظر مدیریّتی برای بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان در آلمان موجود است، مایلم برقرار شود، در حوالی این زمان در جهان اینطور به گمان رسیده است که کیفیّت مدیریّت، نخست با آلمان، سپس روسیه، بریتانیا، ایالات متّحده، فرانسه و ایتالیا به نظر می رسد، وضعیّت مدیریّت مراکز مذکور شاید با چند ده پلّه فاصله پایین تر قرار دارد. ۰۱:۰۱ جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ مارس ۲۹ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

در خصوص خودروهای تولید چین در بازار ایران پیشتر مطرح داشته ایم که مایلیم دارایی مرتبط به ما عودت گیرد یا به گورستان خودرو برای بازیافت انتقال یابد، موارد مطرح شده لغو است و مایلیم موضوع کیفییت خودروهای تولید چین از نو بررسی شود، مایل نیستیم در بازار محدود شده برای برندهای مناسبی همچون تولیدات ایالات متتحده ی آمریکا، ایتالیا، آلمان و ژاپن مسئول یا مجری وضعییتی از عرضه ی اجباری انواع خاص خودرو برای شهروندان باشیم. ۱۰:۰۰ دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ آوریل ۱۷ ۲۰۲۳ باغستان شهریار.

مایلیم مصادره ی بانک مللی فلتا(ایران) و حکومت های جهان لغو گردد، 01:47 سه شنبه 18 مرداد 1401 آگوست 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. شاید نزدیک بیش از یکی دو ماه پیشتر مقطعی بود که گمان بردیم چنان سلسله ی آقای ابراهیم یا آقای آدم تنیده شده اند در تار و پود جوامع که تمامی حکومت های جهان به شکلی ناگزیر حتتی در حال شراکت با به گمان مافیای سلسله ی آقای ابراهیم هستند و موضوع مصادره ی تمامی حکومت ها مطرح شد، در مورد بانک مللی فلتا نیز مصادره در وضعییتی مشابه مطرح شد. 02:31 همین حوالی. بزرگترین جامعه در خصوص ادیان سلسله ی آقای ابراهیم فرقه ی مرتبط به آقای مسیح است که کمتر از ساعتی پیشتر گمان برده شد بالاترین وضعییت قلله ی آن را عبور داشتیم، 02:33 همین حوالی.

مایلیم در فلتا(ایران) اجاره بهای ملک در اتوریتی منظر به نُه ده هزارم(۰/۰۰۰۹) قیمت اسفند ۱۴۰۰ برسد و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در این موضوع تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت موجود بودن شخص ناقض فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان اجرا گردد، ۰۷:۴۸ یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

به جز وسایل نقلیه ی هوایی مرتبط به منظر مایلیم باقی وسایل غیر الکتریکی و غیر گاز سوز برای واگذاری عرضه شوند به مزایده با وام مناسب بدون بهره، ۲۳:۴۲ شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). “طبیعی” از گاز حذف شد، منظور انواع گاز چه طبیعی و چه موتورهایی که با هیدروژن یا چنان موارد حرکت دارند، ۰۰:۱۹ یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ همین حوالی.

در صورتی که موجود است در اتوریتی ما حمل یا تولید دارو از انواعی که در قوانین کشورها نا مناسب شناسایی می گردد همچون موادد مخددر مایلیم کشور میزبان یا مقصد از جزئییات آن مططلع باشند و در صورتی که باشد شخص مشکل سازی در این خصوص مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور در صورت بودن شخص ناقض در این فرآیند در خصوص ایشان، ۱۷:۳۶ دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، Gebze گبزه نزدیک ابتدای شرقی جاده(خیابان) مللت حوالی بین کوچه ی ۱۲۰۵ و ۱۲۰۴ تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2، عدم دسترسی به نقدینگی، 19:08 دوشنبه 23 خرداد 1401، Gebze منزل، تارا.

مایلیم در صورت تمایل آقای ایلان ماسک Elon musk در خرید Twitter.com مشارکت داشته باشیم به هر میزانی که به گمان ایشان مناسب است. گبزه استانبول 23:32 جمعه 6 خرداد 1401.

مایلیم اینترنت در اتوریتی ما فارغ از حجم با مبلغی بالغ بر پنجاه سنت(نیم دلار) در سال و ده سنت در ماه در اختیار اشخاص قرار گیرد و در صورت نقض مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض انجام گیرد همینطور در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص ناقض این موضوع ، گبزه استانبول ۱۵:۱۸ جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ مصادف با ۲۷ می ۲۰۲۲ میلادی. ۵ دلار به پنجاه سنت(نیم دلار) و یک دلار به ده سنت ویراست شد، ۱۶:۴۴ همین حوالی. “مایلی” کلمه ی نسخت نوشته به “مایلیم” اصلاح شد، 23:30 همین حوالی.

مایل نیستیم در وضعییتی غیر از تحت مدیرییت امن قرار گرفته در اتوریتی ما باشند اشخاصی که در ادامه معرفی شده اند، آقایان محممد رضا گلزار به گمان معررفی شده اند به عنوان بازیگر، آقای احسان علی خانی مجری برنامه ی عصر جدید، آقای پرویز پرستویی و رضا کیانیان معررفی شده اند به عنوان بازیگر، خانوم النالز شاکردوست معررفی شده اند به عنوان بازیگر، خانوم طلا گلزار معررفی شده اند به عنوان پزشک، خانوم نگین که پیشتر به عنوان نگین وَند حسابی در اینستاگرام Instagram.com داشتند و مطرح شده بود به گمان با تحدید حساب Negin را از Instagram.com گرفته اند، آقای شهرام حقیقت دوست معررفی شده اند به عنوان بازیگر، باغستان شهریار 07:27 دوشنبه 2 خرداد 1401. گمان می بریم خانوم ماندانا مانی با برادر خویش وصلت داشته و فرزند آورده اند اگر خانوم ماندانا مانی با برادر خویش وصلت داشته و فرزند آورده اند و اگر خانوم ماندانا مانی در به گمان ما در ازدواج با برادر خویش از قدرت سیاسی و اقتصادی بهره گرفته اند و اگر در این گمانْ قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده شده در تمام یا بخشی متشککل از دارایی و سهمی از اراده ی اجتماعی یا فردی بدون مجووز ما در معنای نوعی و شخصی بوده است مایلیم به میزان تشککل شامل شده از موارد مطرح فرآیند خانوم ماندانا مانی در به گمان ازدواج فامیلی با برادر خویش و فرزند آوری که به گمان با قدرت اقتصادی و سیاسی بر گرفته از ما به عنوان «شخصی نوعی» و به «عنوان خودمان» بوده جهت استفاده ی جامعه منتشر گردد و هر شخص ناقض شامل مجموع جزا برای اجرا و قرار گرفتن تحت مدیرییت امن گردد، ما پیشتر به گمانِ از کار افتادن کارایی مناسبِ کلید موس آن را برای تعمیر گشوده ایم چرا که کلیک موس در یک بار دو بار انجام می گرفت، پیشتر این موضوع را به آقای مصباح یزدی گمان می بردیم و زمانی به همسر ایشان، به گمان به خانوم ماندانا مانی نیز به موضوع مرتبط هستند، 07:48 همین حوالی.

در خصوص عدم تمایل به شراکت مالی پنجاه درصد پیشنهاد نخست با طرف مقابل است اگر مایل نبودند به خرید تمام یا درصی پیشنهاد ما خرید باقی سهم یا درصدی جهت رسیدن به اکثریّت مطلق است، در خصوص عدم اظهار نظر در شراکت در شرایط کمتر از اکثریّت مطلق منظور قطعِ به گمان ما کوته آستینی یا مجال آن بوده است وگر نه در شرایطی که این موضوع لحاظ شود گمان نمی‌بریم نامناسبتی باشد، در خصوص عدم اشارۀ چنین در زمان طرح گمان بردیم نظر آقای فتّاح(رئیس هامون) به موضوع انتخاب نخست با طرف مقابل در شراکت‌های از پیش بسته شدۀ پنجاه درصد نزدیک است و مطرح نشد البتّه به نظر گسترۀ موضوع در همان زمان نیز از وسعت هامون(بنیاد مستضعفان) افزون بوده است، به هر ترتیب مایلیم در تمامی موارد چنین نظارت آقای فتّاح نیز بر موضوع باشد، باغستان شهریار 09:06 یکشنبه 25 اردیبهشت 1401.

مایل به ادامۀ همکاری، همکاری یا استخدام شخص ملبّس به لباس معروف به روحانیّت و شخص خانوم چادری یا محجّبه نیستیم، باغستان شهریار 12:18 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401. “شخص خانوم چادری یا محجّبه” افزوده شد، 12:24 همین حوالی.

به گمان محتمل است بخشی یا تمام شرکت BP پیشتر در جمع دارایی مصادره شده از انگلیس مطرح شده باشد، مایلیم شرکت نفتی Total و BP(British petroleum) و خودروسازی PEUGEOT به نفع نهاد منظر مصادره گردد، باغستان شهریار 05:30 سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401. احتمال نخست افزوده شد، 05:47 همین حوالی.

مایل نیستیم هیچ یک از اعضای سببی نسبی یا نامی(چه آنها که زاویه دارند با نگرش اسمامی و چه غیر آنها مگر در نتیجۀ هنجارشان زیانبار نباشند در طراز شخصی ما) در اتوریتی ما به حضور برسند، خانواده‌های آقایان خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد(به نظر تنش آقای علی کریمی با ایشان نمایش بوده است)، روحانی، جنّتی(دبیر شورای نگهبان)، ناطق نوری، قالیباف(پذیرش مشارکت ایشان در موضوع کارخانۀ اسلحه سازی منتفی است)، اژه‌ای، رئیسی، سلامی، نمکی، ظریف، اشتری. 19:40 همین حوالی. آقای اشتری افزوده شد، 20:10 همین حوالی. به نظر اینکه بعدها به گمان ما رسید که افشاگری‌ها در خصوص آقای قالیباف با هماهنگی ایشان بوده است(که مثلا به این بهانه برخی از تاریکی بیرون بیایند) طرح آقای خامنه‌ای بوده و با هماهنگی آقای قالیباف مطرح شده است، 20:18 همین حوالی. اتوریتی افزودهشد، گمان به شرمساری افزوده شد، شرمساری و گمان یکجا حذف شد از پرانتز نام آقای احمدی نژاد که انگار نوشتن نام ایشان حتّی مایۀ شرمساری باشد، 20:24 همین حوالی.

مایل نیستیم آقای علی کریمی(فوتبالیست سابق) در اتوریتی ما باشند، در تمام مواردی که از نام ایشان در محتوای مرتبط به ما استفاده شده است منظور هم ایشان هستند، باغستان شهریار 08:16 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص ناقض منع تردّد افراد زاویه دار با نگرش ما در اتوریتی ما در کسوت همکار در شرایطی که در نتیجه خارج از ارادۀ ما تاثیر گذار باشد اجرا شود همینطور در خصوص هر شخص که به این قبیل اشخاص پرداخت دارند، باغستان شهریار 23:16 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض انتشار دارایی ما اجرا گردد، شمول دستۀ “منظر” حذف و “دارایی منظر” افزوده شد، باغستان شهریار 21:18 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. همینطور در خصوص هر شخص ناقض انتقال دارایی منقول خارج از فلتا(ایران) و داخلی فلتا(ایران) به شرایط دسترس ما، در صورت دسترسی در به منابع خارج از فلتا(ایران) انتقال آن ضروری نیست، 21:38 همین حوالی.

مایلیم هر پنج مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی، اجرای مجموع جزا و دستگیری هر شخص مشکل ساز در مسیر تهیّۀ املاک مسکونی مطرح شده اجرا شود. باغستان شهریار 15:57 جمعه 9 اردیبهشت 1401. مایلیم در Detroit وNew Orleans نیز املاکی تهیّه شود، 16:05 همین حوالی. همینطور در مهم‌ترین شهر ممالکی که از احتجام بی بهره هستند، 16:19 همین حوالی. “در ایالات متّحدۀ آمریکا” در بخش نخست از پس از “مطرح شده” حذف شد، در بخش ممالک غیر احتجامی “پایتخت” به “مهم‌ترین شهر” ویراست شد، 16:26 همین حوالی.

مایلیم دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر قطع ورودی منابع زیر زمینی عمومی و مالیات به مجموع دارایی ما مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار 23:00 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی سازمان تبلیغات اسلامی، حجّ و اوقاف و نهادهای مشابه در جهان به نفع نهاد منظر مصادره گردد و آقای قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مورد پیگر(تعقیب) قضائی قرار گیرند، مایلیم در ساختار آموزشی دارایی هر شخص مشکل ساز در خصوص حذف مضمون در زاویه‌ای غیر از ریشه یابی انحراف جوشیده از ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم مسدود و خود ایشان مورد پیگرد(تعقیب) قضائی قرار گیرند، آیا دلیلی موجود است که نهاد منظر خارج از دارایی شخصی ما قلمداد شود، باغستان شهریار، 10:18 چهارشنبه 31 فروردین 1401. انحرافات به انحراف ویراست شد، 15:38 همین حوالی.

مایلیم دارایی آقایان سناتورهای حاضر ایالات متّحدۀ آمریکا ریچارد شلبی و دن سالیوان به نفع نهاد منظر مصادره گردد، باغستان شهریار، 17:56 سه‌شنبه 30 فروردین 1401.

مایلیم دارایی خانوم فرح پهلوی به نفع نهاد منظر مصادره گردد، مایلیم تغییر نام استان مرکزی به اراک و ایالت واشنگتن در ایالات متّحدۀ آمریکا به یاکاما(یا یاکیما) یا در هر دو مورد به هر نام دیگری بررسی شود. به گمان ما نام گزاری استان مرکزی از نام گزاری ایالت واشنگتن در منتهای مرز شمال غربی ایالات متّحدۀ آمریکا با کانادا در منطقۀ خطّ اتّصال دو شهر سیاتل و ونکور صورت گرفته است در صورتی که شهر واشنگتن دی سی تقریبا نزدیک به ساحل شرقی ایالات متّحدۀ آمریکا جای دارد، به گمان این حرکت نوعی از تشویش را در اذهان عام تزریق می‌دارد که احتمالا ثمره‌ای از فراموشی را با چاشنی ارعاب و ترس به بار می‌آورد، با فرض عدم نقض تمام گمان مطرح شده به گمان در تهران دست کم در خصوص سلسلۀ آقای رضا شاه پهلوی کارگر نیفتاده است، باغستان شهریار، 11:24 سه‌شنبه 30 فروردین 1401. موضوع تغییر نام ایالت مطرح شده پیشتر در میان آمده است، 11:36 همین روز.

مایلیم دارایی آقای لارنس ژوزف الیسون مدیر عامل اوراکل به نفع نهاد منظر مصادره گردد، باغستان شهریار، 05:32 سه‌شنبه 30 فروردین 1401.

مایلیم قیمت در دایرۀ اختیار ما در صنعت خوراک، ارتباطات و رسانه به نصف قیمت اسفند ماه سال هزار و چهارصد شمسی برسد، باغستان شهریار، 21:08 یکشنبه 28 فروردین 1401.

طبق گمان ما از آنچه به گمان به ادّعا می‌رسد اگر موضوع حواله از جانب خانوم گومز به گمان نقض و بی اساس نرسد مورد پذیرش ما نیست و مایلیم عودت گیرد. باغستان شهریار، شنبه 27 فروردین 1401.

مایلیم دارایی هر شخص که در دایرۀ اختیار ما زاویه دار با تمایل ما رفتار دارد مسدود گردد، باغستان شهریار، 14:46 19 فروردین 1401.

مایلیم دارایی پادشاه موناکو به نفع نهاد منظر مصادره گردد، ۰۰:۳۱ سه‌شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم دارایی خانوم طلا گلزار به نفع نهاد منظر مصادره گردد، باغستان شهریار، ۰۳:۲۰ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱. همینطور خانوم ماندانا مانی و آقای آذری جهرمی، ۰۷:۱۱ همین حوالی. همینطور دارایی خانوم افسانه پاکرو، ۱۵:۳۷ همین حوالی. همینطور دارایی آقای بنیانگذار همیار وردپرس، ۱۵:۴۴ همین حوالی. مایلیم دارایی آقای بنیانگذار همیار وردپرس در عوض مصادره در وضعیّت مسدود قرار گیرد، ۱۵:۴۷ همین روز.

مایلیم دارایی آقای مدمدو به نفع نهاد منظر مصادره گردد، باغستان شهریار، 03:09 دوشنبه 15 فروردین 1401.

مایلیم دارایی امامان جمعهٔ گیلان، ایلام، بوشهر و اردبیل به نفع نهاد منظر مصادره گردد. باغستان شهریار، ۰۰۵۰ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱. همینطور رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، ۰۰:۵۳ همین روز. همینطور در تهران هر آقای روحانی که در سه ماه گذشته بر منبر جمعه رفته‌اند مگر آقای خاتمی و مگر خلاف این موضوع به ضنّ ما برسد، ۰۰:۵۵ همین حوالی.

مایلیم دارایی پادشاهان سوئد، کامبوج، تایلند، دانمارک و نروژ به نفع نهاد منظر مصادره گردد. باغستان شهریار، ۲۳:۲۱ یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱.

مایلیم دارایی آقای دوک لوکزامبورگ به نفع نهاد منظر مصادره گردد، مایلیم دارایی مراجع مصادره‌ها مسدود گردد، مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر مسدود سازی دارایی مراجع مصادره‌ها مسدود گردد، باغستان شهریار، ۲۱:۲۱ یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰. همینطور خانوم والدهٔ آقای دوک لوکزامبورگ، ۲۲:۰۱ همین حوالی. به گمان مادر ایشان در ۲۰۰۵ فوت شده‌اند و همسر آقای خامنه‌ای در نقش مادر ایشان حاضر می‌شوند که این موضوع به گمان بدون رضایت آقای دوک به گمان نمی‌رسد، پیشتر دو مورد بدون لفظ آقا به آقای دوک اشاره شده بود که به اصلاح رسید. ۲۲:۰۵ همین حوالی. “این موضوع به گمان ما” به “این موضوع به گمان” ویراست شد، ۲۲:۰۸ همین حوالی.

مصادرهٔ خانهٔ احتجام در اورشلیم لغو است. باغستان شهریار، ۲۲:۰۲ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.

هنوز انتقال دارایی ما آغاز نشده و از جانب هیچ نهادی در خصوص هیچ موضوعی با ما تماسی حاصل نشده است البتّه همانطور که پیشتر اشاره شد حرکت‌های غیر رسمی احتمالاً فراوان بوده است. باغستان شهریار، ۲۰:۴۷ پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰. اگر حضور ذهن یاری مناسبی داشته باشد شاید اوایل همین سال بوده باشد تماسی از ماموری در نیروی فتا در شمال فلتا حوالی طالش در خصوص بحث محاکمهٔ آقای خامنه‌ای احتمالاً، به هر ترتیب دست کم از منظر ما این عمق و وسعت در آن ایّام گسترانیده نبوده است. ۲۰:۵۹ همین حوالی.

مایلیم کاخ باکینگهام در تملّک جامعه باشد. باغستان شهریار، ۱۵:۲۰ پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم شهر ممنوعه بخش مسکونی حاضر و ملحقّات آن و کاخ نیاوران و ملحقّات آن در تملّک جامعه باشد. باغستان شهریار، ۱۸:۱۶ دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.

مایل نیستیم دارایی ما در چرخهٔ فارغ از سود و زیاد دریافت بهره از سرمایه باشد. باغستان شهریار، ۱۶:۲۳ دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰.

در دایرهٔ اختیار ما جهت پذیرش قوانین نیاز به مطالعهٔ آن نیست با اینحال ممکن است تصحیح فرم‌ها زمان‌بر باشد. در مسیر پایانهٔ آزادی به باغستان شهریار، ۱۸:۵۰ دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰.

به گمان ما در خصوص حواله به ایشان گفته شده و به این گمان که مخالفت آقای خامنه‌ای و بی‌خبری فرصتی مناسب است دست به کار شده‌اند. باغستان شهریار، ۱۸:۴۸ جمعه ۱۳ اسفند ۱۴۰۰. گمان نمی‌بریم استفاده نداشتن از این شرایط معقول باشد، ۲۱:۵۹ همین روز و مکان.

شش جزا، هر فرد ناقض نگرش ما در دایرهٔ اختیار ما. ۱۴:۴۲ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

بخش اخیر مرتبط به آقای بایدن به نوشتۀ مرتبط منتقل گشت. 21:45 چهارشنبه 4 اسفند 1400. اخیر افزوده شد، ۲۱:۵۵ همین روز.

مصادرهٔ دارایی آقای میر حسین موسوی منتفی است. ۰۱:۱۴ سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰.

مایل نیستیم خارج از دایرهٔ اراده و اختیار دولت یا دولت‌ها امکانات بلا عوض در اختیار افراد قرار گیرد. ۲۰:۲۶ دوشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم نقدینگی مرتبط به تولید یا معاملهٔ مخدّرات در اختیار حکومت قرار گیرد همینطور محل‌های مورد استفاده جهت پاکسازی با تامین هزینه(احتمالاً محتمل است گمان ببریم که اگر درست است نیاز به تامین هزینه نیست و اگر درست نیست در گستره درست نیست، گمان می‌بریم پاکسازی هزینه‌بر است، آیا ما جزوی از دولتیم یا دولت جزوی از ما، آیا ما تشکیل دهندهٔ دولتیم یا دولت تشکیل دهندهٔ ما، ۱۳:۵۹ مقصود از پاکسازی نظافت است و باقی حکایت هماهنگی برای رفع ورود غیر مجاز). شش جزای ناقضان. ۱۳:۵۴ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰. هزینه بر به هزینه‌بر ویراست شد ۱۴:۰۱ همین روز.

روز گمان برده‌ایم زهر هامون بیرون شد. ۰۹:۲۹ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایل به شراکت نیم نیستیم. ۱۲:۲۸ شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا مختص هر آن که در دایرهٔ اختیار ما اجباری در به کار گرفتن افراد شامل آورده است اجرا شود. ۱۹:۲۵ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.

اگر آقای خامنه‌ای و افراد نزدیک به ایشان نفسی دارند که در خصوص دارایی ما و شرایط جابجایی صحبت کنند به گمان ما در حال اتلاف وقت برای ریختن خون هستند. ۱۴:۵۹ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.

به نظر کاخ مرمر تهران از بار قبل وضعیّتی نزدیک‌تر یافته با اینکه بی نظمی نیز تا حدودی به نظر می‌رسد، پیش از ساعت کار در ساختار حکومت تعطیلی احتمالاً موردی است که نیاز به بررسی دارد، هنوز از هیچ ارگانی حتّی از این فاصله تماسی با ما گرفته نشده و جابجایی دارایی آغاز نشده است. ۱۴:۰۰ یک‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰.

به گمان حواله از دارایی سبقت گرفت. ۲۳:۳۲ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

آنچه مرتبط به آبجو سازی شمس مطرح شده منتفی است. ۱۵:۰۵ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مانع تراش اخراج تخریب‌گر صنایع کلاسیک در دایرهٔ اختیار ما اجرا شود. ۰۱:۲۲ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد ناقض انتشار دارایی ما اجرا گردد. ۱۶:۴۸ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.

مصادرهٔ دارایی نخست وزیر پیشین ژاپن آقای Yoshihide Suga مقرّر است. ۲۱:۳۰ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰. “پیشین” به انتهای “نخست وزیر” افزوده و نام ایشان نوشته شد، باغستان شهریار 06:01 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.

خروج آقای فتّاح از هامون منوط به تصمیم خود ایشان است. ۱۰:۰۸ شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰.

مصادرهٔ دارایی آقای لوکاشنکو، نخست وزیر ایتالیا، رییس بانک جهانی و پادشاه عمّان مقرّر است. ۱۵:۵۴ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰. همینطور دارایی خانوم فرح پهلوی، ۱۶:۱۱ همین روز. همینطور دارایی آقای رضا پهلوی، ۱۸:۱۴ همین روز.

مصادرهٔ دارایی آقای میر حسین موسوی مقرّر است. ۱۴:۱۳ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰. همینطور تمامی افرادی که مجازاتی در خصوص ایشان مطرح شده است. ۱۴:۳۵ همین روز.

مصادرهٔ دارایی احتجام هند، نخست وزیر کرهٔ جنوبی و استرالیا، احتجام آفریقای جنوبی مقرّر است. ۱۱:۰۱ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰.

مصادرهٔ دارایی پادشاهی‌های نروژ و دانمارک مقرّر است. ۰۰:۴۲ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰.

دارایی خانوم‌ها هیلاری کلینتون، ریهانا و آقایان مارک زاکربرگ، بیل گیتس، جک دورسی، جاستین تیمبرلیک و مت مولنوگ مصادره مقرّر شده است. ۱۲:۳۳ پنج‌شنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰. همینطور دارایی تمام مراکز مدّعی سلسلهٔ آقای ابراهیم. ۱۳:۰۴ همین روز. همینطور تمامی مراکز مدّعی احتجامی دارای قدرت سیاسی و غیر احتجامی. ۱۳:۱۵ همین روز. همینطور تمامی مراکز حکومتی غیر احتجامی. ۱۳:۲۱ همین روز.

ما نامی برای ستاد اجرایی برگزیده‌ایم که متاسفانه از حضور ذهن خارج و دسترسی به محتوای آن نیز مسدود شده است. یک و چهل و نه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

تعلیق انتقال دارایی منتفی است، بیست و سه و پنجاه و شش دقیقهٔ جمعه هفده دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر شما چه کسانی مایل هستند چنان به نظر برسد که در صف اجرا آماده سازی کاخ مرمر و این قبیل به جابجایی نقدی ترجیح دارد، هدفشان از این موضوع چیست. هفده و سیزده دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی.

آنچه در بررسی‌های امروز و دیروز در خصوص انجام جابجایی نقدینگی به گمان ما رسیده است تحدیدی شامل فردی به گمان نمی‌رسد، گویی وضعیّتی بلند مدّت را در نهایت واکنش گوشزد کنند که خب انجام دادید پس به هم خواهیم رسید، یا مضمونی شبیه به چنین، چنین گمان برده‌ایم، چهارده و هشت دقیقهٔ دوشنبه پانزده آذر هزار و چهارصد شمسی.

مصادرهٔ دارایی نهاد سلطنتی بریتانیا، نهاد امپراتوری ژاپن و آقای بایدن به نفع این مرکز مقرّر شده است، هجده و ده دقیقهٔ چهارشنبه ده آذر هزار و چهارصد شمسی. در خصوص آقای بایدن پیشتر این قرار برچیده شده است پس از مقرّر گشتن، چنین به گمان حضور ذهنمان رسیده است. نوزده دقیقهٔ همین ساعت.

سیزده و سیزده دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، به نظر مدیریّت دارایی ما دست کم در تهران و مشتقّاتش در اختیار ما نباشد در اختیار غیر از ما نیز نیست، چنین به گمان ما رسیده است.

سیزده و یک دقیقهٔ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، مسئولیّت عدم انتقال دارایی ما و قطع دسترسی ما با کدام نهاد است.

ده و سه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، ما دارایی آقای خامنه‌ای، رهبر و بیت و ملحقّاتش را به نفع خویش مصادره کرده‌ایم، همینطور دارایی آقایان پوتین، ملک سلمان و شی جین پینگ، همینطور دست کم کاخ کرملین، کاخ سلطنتی ریاض، کاخ ریاست جمهوری بیجینگ، خانهٔ ریاست جمهوری اورشلیم، کاخ نیاوران و ملک مجاور، مجموعهٔ کاخ مرمر و املاک مجاور، کاخ شمیران، کاخ رامسر، کاخ سدّ کرج و املاک آقای روح الله خمینی در استان تهران. در خصوص سلطنت در سال گذشته آن را در قانون اساسی در نظر گرفته بودیم که در تقریب فروردین امسال حذفش را از قانون اساسی مقرّر داشتیم.