استانداری

تعداد پاراگرف: 1

دو و چهل و هفت دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تغییر نام استانداری به مشاری به پیشنهاد تغییر داده شده است.