روانشناسی و روانپزشکی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما روانشناسی و روانپزشکی تحت تاثیر ادیان ابراهیمی و رباخواری و سرمایه داری وابسته به بیراهه رفته است، توانایی‌های ذهنی برچسب خورده‌اند و از این موضوعات در جهت تحدید و حذف افراد استفاده شده است. ما اگر صدایی می‌شنویم خارج از معنای مرسوم حرکت لب و دریافت گوش شاید به مفهوم دریافت امواج فکری دیگران از جانب مغز ما باشد و این فرض به گمان ما ارجح است، در ساختار پزشکی به گمان ما غلط حاضر فرض نخست به گمان ما گستاخی، بی شرفی، دروغ، خیانت و بی غیرتی است، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۰۹:۳۷ شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰.