کشیدن دندان

تعداد پاراگرف: 1

گمان می‌بریم در فضای تجربی و فکری حاضر موضوعاتی در گردش هستند که به چنین گمانی جواز متبادر شدن می‌دهند. بیست و سه و چهل و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.