کیفیّت طرّاحی سایت اینترنتی در نهاد حکومتی

تعداد پاراگرف: 4

مایلیم در سایت حکومت و سایت مرتبط به ما در وضعییتی که مشخخصاتی چون نام شحص دریافت می گردد انتخاب پیش وار احترام همچون خانوم یا آقا به ترتیبی مناسب در دسترس باشد، ۲۱:۱۸ دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۳ ۲۰۲۲ مسکن آقای والد، باغستان شهریار. تیتر نوشته از “کیفیّت طرّاحی سایت اینترنتی در نهاد حکومتی” به “کیفییت طرراحی سایت اینترنتی در نهاد حکومتی” ویراست شد، ۲۱:۲۱. “بلا نسبت طویله و کاروانسرا” به “مسکن آقای والد” ویراست شد، ۲۲:۲۹.

در خصوص پشتیبانی سایت های حکومتی از ابزارهای با عرض اندک و لمسی همچون به گمان غالب گوشی های موبایل زمان حاضر مایلیم مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در این مسیر اجرا گردد همینطور در خصوص هر شخص ناقض در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر پشتیبانی مطرح شده در سایت های حکومتی، گبزه استانبول ۱۳:۱۳ شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱.

در روزهای اخیر در برخی از سایت های حکومتی در فلتا(ایران) گزینه ی مرتبط به کاربرد همراه ناتوانی خاص به نظر رسیده است به عنوان مثال اندازه ی قلم، حذف رنگ یا تصاویر و از این دست امما به گمان غالباً شلخته و بدون امکان حذف موارد انتخابی و بازگشت به پیش فرض است البتته کلید بازگشت به پیش فرض را با گمان یاری مناسبی از حضور ذهن در عین شلختگی در یک مورد مشاهده داشته ایم، در سایت جهاد کشاورزی نیز اگر به اشتباه فونتی بزرگتر گردد به نظر راه برگشتی برای کاربر غیر متخصصص با یک مرورگر نباشد، گبزه استانبول ۱۲:۴۶ شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱.

گمان نمی‌بریم طرّاحی سایت ایسنا(خبرگزاری دانشجویان ایران) از کیفیّت نزدیک به مناسبی برخوردار باشد، بی تجربگی و واسطه گری ناشیانه از اشخاصی پیاده به گمان ما می‌رسد، البتّه در بازاری که کیفیّت مطرح است نَه در آوَردگاه طویله و این خران، بلا نسبت طویله و خر، باغستان شهریار 02:53 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.