رادیو

تعداد پاراگرف: 2

به گمان در آمدن چشم طلب شد از جانب تمامی افرادی که در طلب قطع پخش آنلاین رادیو تهران در آمدند در ادامه ی موضوع پاراگراف پیشین مطرح شده همین روز دقایقی قبل در دایره ی حمل اسلحه و آلودگی صوتی و زِر و زار، 15:13 پنج شنبه 9 تیر 1401 30 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

جدا از زِر و زاری که در این دو روز از رادیو تهران شنیده ایم که بریدن زبان ها احتمالا در حال طلب دارند مجموعه خبری شبیه مضمونی در تحلیل جنایات ایالات متتحده ی آمریکا در حقق بشرییت مطرح شد که به گمان موضوع حمل اسلحه را هدف گرفته بود، با فرض به واقع شدن اتتفاقی شبیه چنین، تیر اندازی فردی از طبقه ی سی و دووم یک هتل به سمت کنسرتی که در فضای اطراف هتل در جریان بوده است، در خبر کشته و زخمی شدن ششصد نفر عنوان شد، نخست اینکه حریم فرد به گمان حریم آرامش صدا نیز هست، اگر بعد از فروش یا اجاره اراده به برپایی کنسرت در آن حوالی گردد به نظر نیاز هست که از یکایک ساکنین جواز آن اخذ گردد امما اگر پیش از فروش یا اجاره است شرط آن به ترتیبی که رسیدن به نظر مستاجر یا خریدار محرز گردد عنوان شود، به گمان در موضوع تیر اندازی این هماهنگی با مهمانان صورت نگرفته است، در خصوص اسلحه ی رگبار در ak47 یا به عبارت مرسوم آن مرتبط به آقای کلاشنیکف با گمان به یاری حضور ذهن شصت تیر در یک خشاب است، با فرض دو خشابه بودن و صد و بیست تیر احتمال این که از طبقه ی سی و دووم صد و بیست نفر زخمی شوند نیز دست کم از این منظر پایین است، 14:25 پنج شنبه 9 تیر 1401 30 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “اصلحه” به “اسلحه” ویراست شد، 14:30 همین حوالی. “با گمان به یاری حضور ذهن” به پیش از شصت تیر خشاب افزوده شد، 14:32 همین حوالی. “با فرض دئ خشابه” به “با فرض دو خشابه” ویراست شد، 14:33 همین حوالی. “احتمال این از طبقه ی سی و دووم” به “احتمال این که از طبقه ی سی و دووم” ویراست شد، 14:34 همین حوالی. “دو سه روز” به “دو روز” ویراست شد، 14:39 همین حوالی.

,