موضوعات اخیر

موادّ اوّلیّهٔ کارخانجات


به نظر برخی کارخانجات جهت استفاده از موادّ اوّلیّهٔ وارداتی اجبار شده‌اند به انواع روش‌ها از ارعاب و تحدید. چنین گمان برده‌ایم، یازده و پنجاه و پنج دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.

,

دیدگاهتان را بنویسید