دریافت شکایت آنلاین

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم در سایت دریافت شکایت آنلاین با پس زمینۀ سفید در صفحۀ گشوده شده یک کادر تنها برای وارد نمودن موضوع شکایت یا کلمه‌ای در آن خصوص مطرح شود در باقی صفحه ممکن است موارد دیگری عنوان گردد، با تایپ سر فصل زیر مجموعه‌ها نمایان گردد و برای ثبت آن تنها یک شمارۀ ملّی ضرورت است با این حال ممکن است کادرهای دیگری برای سهولت ثبت در اختیار شهروند قرار گیرد، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، باغستان شهریار 02:50 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.