مراکز تفریحی

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم دارایی هر شخص مشکل ساز در مسیر فعّالیّت روسپی خانه، میخانه و قمارخانه در سطح کشور مسدود گردد، باغستان شهریار، 11:58 دوشنبه 29 فروردین 1401.

مایلیم دولت بر بازگشایی روسپی‌خانه، میخانه و قمارخانه نظارت داشته باشد، باغستان شهریار، ۱۷:۰۶ جمعه ۲۰ اسفند ۱۴۰۰.

بیست و یک و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار احداث مراکز تفریحی همچون کازینو، روسپی خانه و میخانه و بار به پیشنهاد تغییر داده شده است.