رفراندوم

تعداد پاراگرف: 1

نظر شما در خصوص برگزاری رفراندوم در مورد قانون اساسی چیست، پیشنهاد این فرآیند آیا برای بررسی ساختار موجود مناسب است، آیا می‌توان بدون پالایش نگاه ما به آقای محمّد، روحانیون مسلمان، آقای علی و سلسلهٔ نقل شدهٔ ایشان و محافل مرتبط و ساختار رهبری در خصوص محرز بودن نتایج رفراندوم و انتخابات با وضعیّتی نزدیک به واقع یا دست کم با گمانی از آن به آسودگی سخن گفت. یازده و چهار دقیقهٔ یکشنبه هفت آذر هزار و چهارصد شمسی. “روحانیون مسلمان” همراه پیوند به نوشتهٔ مرتبط افزوده شد، “ساختار رهبری” افزوده و همراه “ولایت فقیه” به مورد آخر در موارد مطرح شده از گمان مشکلات اجماع نظر منتقل گشت، “برگذاری” به “برگزاری” تصحیح شد، “گمان ما” به پیش از “کذّابین” افزوده شد، یازده و بیست و شش دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی. پیوند نوشتهٔ مرتبط به آقای علی افزوده شد، نوزده و بیست و دو دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی. پیوند به نوشتهٔ روحانیون مسلمان شکسته است، اصلاح شد. بیست و دو و ده دقیقهٔ شنبه چهار دی هزار و چهارصد شمسی. آقای محمّد همراه پیوند به نوشتهٔ مرتبط افزوده شد، “شفّاف‌تر شدن تکلیف” به “پالایش نگاه” ویراست شد، کذّابین از پیش از روحانیون و آقای علی حذف شد. پیوند به نوشتهٔ مرتبط به قانون اساسی ایجاد شد. هفده و چهل و یک دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی. پیوندهای پس از قانون اساسی، آقایان محمد، علی و روحانیون مسلمان حذف شد از جانب غیر که اصلاح شد، پیوند ولایت فقیه به نوشتهٔ مرتبط و رهبری به آقای خامنه‌ای ایجاد شد، به نظر ولایت فقیه پیشتر نیز ایجاد شده بود که جزو حذف شدگان اخیر بود، به هرحال از نو ایجاد و با دست غیر حذف شده است و از نو ایجاد شد، پیوند محافل مرتبط به نوشتهٔ کعبه ایجاد شد، هفده و پنجاه دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی. پیوند رهبری به آقای خامنه‌ای حذف شد، پانزده و چهل و هفت دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی. ولایت فقیه همراه پیوند از پس از ساختار رهبری حذف شد، شانزده و پنجاه و نه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.