اصلاحات

تعداد پاراگرف: 2

ما وقتی در جاده‌ای مثل سبزوار به سمنان در حرکتیم احتمالاً مسیر کلّی و نتیجهٔ طیّ مسیر را می‌دانیم که به سمنان خواهیم رسید امّا وقتی از تهران در جادهٔ شیراز با اسم مشهد در حرکتیم احتمالاً هر لحظه مضمون اصلاحات ممکن است در ذهن متبادر شود چرا که بنیان خطاست، چنین گمان برده‌ایم. ۱۴:۲۰ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.

آیا می‌توان گفت ما مشغول اصلاحاتی هستیم که شاید دست کم در نهصد سال گذشته شبیه به آن نبوده است با اینکه به گمان ما گاهی پهلو به بیش از سه هزار و پانصد سال می‌زنند، این به اختیار و تصمیم ما شکل نگرفته است با اینکه راه مقتضی به گمان و ارادهٔ ما رسیده است، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. یازده و چهل و نه دقیقهٔ دوشنبه سیزده دی هزار و چهارصد شمسی. نظیر به شبیه ویراست شد و بخش اختیار و اقتضا افزوده شد، در مجموع به گمان بردن افزوده شد، دوازده و دوازده دقیقهٔ همین روز.