جاده، راه و بزرگراه

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم موضوعات !-واکنش‌مناسب برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر ایجاد مسیر ارتباطی از شمال شرق افغانیا به ختن اجرا گردد، همینطور در خصوص بررسی و واکنش مناسب در مورد آسفالت سطح کشور نسبت به شخص مجری، شخص ناظر و شخص مدیر، باغستان شهریار 15:42 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

بیست و پنجاه و شش دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار سزای مجری، ناظر و کارفرمای آسفالت را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.

بیست و بیست و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، اتوبان و مسیر افغانستان به ختن را از قرار به پیشنهاد تغییر می‌دهیم.