پلّه

تعداد پاراگرف: 1

گمان می‌بریم مناسب باشد در ضرورت استفاده تا حدّ امکان ارتفاع پلّه کم و طول آن بیشتر باشد. ۱۶:۵۵ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.