نهاد سلطنتی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم نهادهای سلطنتی بر حذف سلطنت از قانون اساسی دولت‌ها نظارت داشته باشند. ۰۱:۴۰ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.