شایعه

تعداد پاراگرف: 1

واقعیّت جز شایعه نیست، گسترش افراد بر اساس شایعه است، هر چه مخاطب بیشتر بازار پر رونق‌تر، موضوع اینجاست که چه چیزی از نظر افراد به حساب شایعه است در معنای کیفیّت اهمّیّتی که بر آن قائل هستند، در پسِ این خاکستری ما دو رنگی اجتماع خویش را نیز چشیده‌ایم حتّی در خودمانی‌ترین خویشاوندان خویش، گویی بستر تزویر تشیّع هر بنایی را پیش از برپایی ویران ساخته باشد. می‌پسندیم و به انکاریم، محتاجیم و در کشیدگی ابرو به نمایش عدم تمایلیم، در خواستیم و به زبان در جدایی، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ده و چهل و چهار دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.