آقای سعید حجّاریان

تعداد پاراگرف: 1

شانزده و بیست و چهار دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، به گمان ما همسر آقای حجّاریان از ترور ایشان اطّلاع داشته‌اند، مبالغی نیز از بیت رهبری دریافت نموده‌اند، پیشتر در این باره سخن به میان آمده است، گویا دست کم تا همین ساعات به صورت مستمرّی پرداخت به همسر ایشان تداوم داشته است. شانزده و چهل و شش دقیقهٔ همین روز، این قبیل کافرین مرتدِّ ملحد احتمالاً ترور حقّشان است، شاید چنین به ذهن برسد دست کم در ضنّی از منظری.