آقای سعید محمّد

تعداد پاراگرف: 1

بیست و یک و پنجاه و هفت دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، ساختاری که آقای سعید محمّد در آن مشغول به کار هستند و مایهٔ ارتزاق ایشان است به کدام بخش کدام سازمان و نهاد مرتبط می‌گردد و چه ارگانی شرایط کار ایشان را بستر می‌چیند یا چیده است.