مدرسۀ متمرکز

تعداد پاراگرف: 1

مدرسۀ متمرکز با اساتید و معلّمان رشته‌های گوناگون که استعداد فرد را به کشف برسانند در کمترین سنین و خوابگاه که در صورت ضرورت استفاده شود و وسایل رفت و آمد همچون قطار تندرو که در صورت نرسیدن قطار در این فاصله با مینی بوس یا ون تردّد صورت گیرد و شعاع مدارس پیشتر در نظر حدّاکثر دویست کیلومتر مطرح شده بود که مایلیم به هشتاد کیلومتر کاهش یابد، مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر احداث مدرسۀ متمرکز در سطح کشور اجرا شود. باغستان شهریار 05:22 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.