سلفی، کنار جاده شهریار در باغستان شهریار

تعداد پاراگرف: 1

تصویر روز گذشته در مسیر بازگشت از آرایشگاه گرفته شده است، ۱۲:۰۸ یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ سپتامبر ۳ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.