سیّد

تعداد پاراگرف: 1

نه و پنجاه و نه دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، پیشتر در خصوص این مضمون سخن به میان آمده است، ما نیز در این حوالی میراث داران افرادی حیوان صفت و _-_ چون آقای علی هستیم امّا سیّدها در این خصوص این برچسب را در نام خویش حمل می‌کنند، //-// _π_و حیوانات، چنین به گمان ما رسیده است.