شاهین نجفی

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر که آقای شاهین نجفی با خانومی آشنا شده بودند و به نظر مانند ازدواجی میانشان شکل گرفته بود به این موضوع گمان بردم که آن خانوم پرستو هستند، البته به نظرم رسید که آقای نجفی هم به این موضوع واقف هستند، منظور از پرستو خانمهایی که در مسیرها و اهدافی از جانب ولایت فقیه و جمهوری اسلامی استخدام شده اند. این اواخر و همینطور چند روز اخیر، شاید دیروز بود که به نظرم رسید حمایت آقای شاهین نجفی از ساختار پادشاهی در اثر تحدید بوده و ایشان را تحت فشار گذاشته اند از جانب آقای علی خامنه ای. ۱۶:۵۳ دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ ژانویه ۱۵ ۲۰۲۴ تبریز.