شرمندگی احتجام و افتخار سلطنت

تعداد پاراگرف: 1

به گمان سلطنت در معنای حکومت بر اجتماع در شرایطی از جبر مناسب افتخار نیست، به هر ترتیب با فرض اینکه نظر برخی جز این باشد گمان می‌بریم شرمندگی احتجام از افتخار سلطنت مناسب‌تر باشد، باغستان شهریار 07:10 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401. بخش نخست نظر و فرض نظر غیر افزوده شد، 07:22 همین حوالی.