کشتی سازی

تعداد پاراگرف: 1

نوزده و یازده دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، ما پیشتر مواردی در خصوص انتقال دانش کشتی سازی در عوض تولید لنچ و کرجی‌های سنّتی مطرح داشته‌ایم، به هر ترتیب این موضوع پیشنهادی در نظر است.