مشکل سایت، دوّم

تعداد پاراگرف: 20

ما پیشتر نیز با این گمان روبه رو شده‌ایم و به گمانمان رسیده است از جانب آقای خاتمی تدارک شده است، اینکه موضوعی با وجود نادرست بودن به کار افتد و انجام آنچه در نظر بوده را نمایان سازد تا در بزنگاه و زمان مناسب نقص آن عیان شود، شرایطی که ممکن است شاید کلّ سیستم را دچار مخاطره سازد. به هر ترتیب کلید افزوده شده برای گشودن منو حذف و کلید اصلی با تنظیم z-index نمایان شد، هفده و پنجاه و دو دقیقۀ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

پس از بارگذاری افزونۀ دیدگاه نسخۀ یک و چهار آن چه سیستم دریافت داشته و از ما تائید می‌طلبد وجود نسخۀ سه است و اعلام می‌دارد آنچه بارگذاری شده است نسخۀ یک و یک است، آیا مایل به جایگذاری هستید. چهارده و نه دقیقۀ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر هم به نظر ما رسیده است، پرتاب کاربر به انتهای صفحه در هنگام بستن فهرست. یازده و پنجاه دقیقهٔ جمعه بیست و چهار دی هزار و چهارصد شمسی.

ما احتمالاً چند سال پیشتر با شخصی که گمان میبریم دلیل حذف پلاگین دیدگاه و احتمالاً فرم جستجو هستند دیداری داشته‌ایم، از بیرون دایرهٔ قدرت صدور احکام در خصوص آن احتمالاً ساده انگاری‌ست، و این همه گزینهٔ شاید گاهی به گمان ناگزیر بینایی، گویی آمده است تا از دست برود آن روزنه‌هایی که کور حال‌اند که ماندنشان شاید به نظر برسد توهین به شعور انسان و اساس احترام اخلاق. بیست و دو پنجاه و نه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

در ردیف پلاگین دیدگاه نسخه‌ای قدیمی(1.1) از پلاگین موجود بود که با حذف نسخهٔ اصلی نیز حذف گشت، ویرایش فرم دیدگاه و برگهٔ تماس در این لحظات از کار افتاده‌اند، چنین گمان برده‌ایم. بیست و دو بیست و یک دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

تعویض باطری(البتّه قدیمی) نیز مشکل ساعت مادربرد را بر طرف نساخت، به نظر آمپراژ باطری نیز در رصد است و گویا صلاح نمیدانند فعّال شود، ما پیشتر به خرید این مادربرد برای سی پی یو و دستکاری در چیپ آن گمان برده‌ایم. به نظر در بحث رم نیز یکی از آنها با تحدید به ۶۶۷ رسیده است. هفده و پنجاه و نه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و سه دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر جستجوی عین کلمه هم چنان دچار اختلال بود افزونهٔ فرم جستجو غیر فعّال شد دو نسخه موجود بود پیش از غیر فعّال داشتن نسخهٔ یک و یک افزونه حذف شد و نسخهٔ یک و چهار غیر فعّال گشت پس از غیر فعّال نمودن افزونه افزونه از دایرکتوری افزونه‌ها احتمالاً به دست غیر حذف شد ابزارک مرتبط افزونه با غیر فعّال کردن آن از میان رفت ابزارک پیش فرض جستجو در منو فعّال شد. بیست و یک و شش دقیقهٔ چهارشنبه بیست و دو دی هزار و چهارصد شمسی.

پیشتر به اختلال در ساعت ویندوز اشاره شده است که به نظر مشکل از باتری داخلی کامپیوتر است، البتّه ما این موضوع را تحت بررسی نداشته‌ایم. نوزده و سی و نه دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و یک دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر مشکل مرورگر اوپرا اندرویید مربوط به فعّال بودن حالت تاریک در خود مرورگر بوده و گمان پیشین ما احتمالاً خطاست. دو موضوع، تلقین و نشر گمان در این خصوص در نظر است، ما در این دایره گاهی چنین مواردی داشته‌ایم، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. هجده و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه نوزده دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر مرورگر داخلی اینستاگرام در اندرویید همچنان دچار مشکل است با وجود تنظیم منحصر بر صفحهٔ عریض محتوا در کادری باریک و متمایل به راست نمایان می‌شوند، چنین گمان برده‌ایم. دو چهل و چهار دقیقهٔ بامداد جمعه هفده دی هزار و چهارصد شمسی.

وضعیّت نمایش پیغام منحصر به کاربران رسیده از اینستاگرام اندروئید در مرورگر داخلی اینستاگرام به سایت Nesby.ir به نمایش سایت در وضعیّت عمومی نوشته‌ها در پهنای عریض تغییر داده شد، به نظر این نوع نمایش مشکل را مرتفع میسازد. هجده و چهل و نه دقیقۀ پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی.

پوشۀ نصب وردپرس از b به d تغییر داده شد با دیتابیسی رونوشت از نسخۀ پیشین، این موضوع در ارتباط با نمایش سایت Nesby.ir در مرورگر اوپرای اندروئید در برخی موارد خارج از آنچه طرّاحی شده است انجام گرفت، مواردی که به گمان ما رسیده است ناخوانائی کلید فهرست به دلیل تغییر رنگ و فعّال بودن نمای تاریک بدون انتخاب کاربر. هجده و بیست و نه دقیقۀ پنج‌شنبه شانزده دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر استایل و شرایط لینک نوشتهٔ رفراندوم دچار مشکل است، روز گذشته شامگاه احتمالاً بررسی شده است و این ساعات. سیزده و سی و شش دقیقهٔ دوشنبه سیزده دی هزار و چهارصد شمسی.

در سرور مجازی و سایت آنلاین شمایل پیغام ناپدید شده است، در فهرست آیتم بر جای خود باقیست. چنین گمان برده‌ایم. هفده و چهل و هشت دقیقۀ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی. مورد چنان تعریف شده است که در صفحۀ جاری لینک current_menu_item و current_page_item ناپدید باشد مگر با دارایی کلاس keep-class ،keep-class به نظر نا مناسب همراه اغراقی زیرپوستی است، تقلیل به keep. پنجاه و شش دقیقۀ همین ساعت.

به نظر فاصلهٔ تاریخ و نام سایت Nesby.ir در پابرگ سایت از میان رفته است، ارتفاع خطّ ۳ برای این امر لحاظ گشته بود، این موضوع در روزهای گذشته نیز به نظر ما رسیده است، گمان نمی‌بریم تحت تاثیر تغییرات لحاظ شده و حذف اضافات استایل رخ داده باشد، چنین گمان برده‌ایم، سیزده و سی و یک دقیقهٔ جمعه ده دی هزار و چهارصد شمسی. احتمالاً مناسب خواهد بود این موضوع را در کالیفرنیا در بررسی تکمیل نمائیم. چنین گمان برده‌ایم. به هر ترتیب با حذف استایل در پابرگ از نو بر ۳ تنظیم گشت، پانزده و سی و دو دقیقهٔ همین روز.

لیست استایل فهرست زیر سربرگ و فهرست منو دچار مشکل است، دست کم در اوپرا مینی و کروم اندرویید، چنین به نظر رسیده است، یازده و سه دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.

اسکرول خودکار به اوّلین نوشته به نظر دچار مشکل است، نه و هشت دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.

مشکل پیکان در نتایج جستجو و عدم اعمال عین کلمه همچنان به نظر می‌رسد، مشکل لغزش دایو در فضای مارجین چپ و راست کانتاینر اصلی(احتمالاً شصت و هشت درصد عرض) در نتایج جستجو به نظر می‌رسد، به نظر در وضعیّت عریض(نود و هشت درصد) نیز بر همین منوال لغزش است، هفت و سی و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.

مشکل خوانش مرورگر اینستاگرام در اندرویید(دست کم) هم چنان به نظر می‌رسد. هفت و بیست و نه دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.

به نظر مشکل منوی لغزان به چپ و راست که گویا با درازدستی در طرح یا خوانش توسّط مرورگر ایجاد می‌شد مرتفع گشته است، از آنجا که در برخی مرورگر‌ها این موضوع به نظر نمی‌رسید و گمانی از تحدید گوگل و موزیلا در این خصوص نیز بوده است. بر طرف شدن این موضوع روز گذشته به ضنّ ما رسیده است، در مجموع چنین گمان برده‌ایم، هفت و بیست و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه نه دی هزار و چهارصد شمسی.