شعار مرگ

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم شعار “مرگ بر” از تجممعات اسلامی، مساجد، مراکز حکومتی و محافل سلسله ی آقای آدم حذف گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع !-واکنش‌مناسب در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در !-۲واکنش‌مناسب همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع !-واکنش‌مناسب به اجرا برسد، 20:32 جمعه 14 مرداد 1401 آگوست 5 2022 منزل، گبضه.

هر شش !-واکنش‌مناسب، شعار مرگ در ساختار حکومت و محافل ادیان آقای ابراهیم. ۲۳:۵۸ شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۰.

اگر فرض را بر این بگیریم که سر دادن شعار مرگ بر این و آن به اجبار از افراد نمی‌جوشد دلیل تداوم شعار مرگ در سطح جامعه چیست. چهارده و پنجاه و پنج دقیقهٔ چهارشنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی.