اسنوکر

تعداد پاراگرف: 1

اسنوکر کلاسیک، دست کم در فلتا(ایران) و دست کم در محافلی که به گمان ما رسیده انگلیسی یاد می شود، در اسنوکر کلاسیک به نظر قانونی هست که ایجاد ماکس یا اسنوکر را توسسط شاری که به آن ضربه زده می شود مجاز می شمارد، گمان می بریم این قانون نا مناسب است، البتته در آن نوع که به آمریکایی معروف است که احتمالا منظور ایالات متتحده ی آمریکا بوده است دست کم تا آنجا که به گمان ما رسیده در کنار آزادی عمل برای زدن شار رنگی بدون زدن شار قرمز ایجاد ماکس از طریق شار هدف غیر مجاز است، 14:49 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.