حذف دوران سرباز وظیفه و آبانی(سربازی) اجباری

تعداد پاراگرف: 5

گمان می بریم فضا جهت حذف آبانی(سربازی) اجباری مناسب باشد همینطور حذف سلطنت از قانون اساسی سوئد، باغستان شهریار 16:53 پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401. پادشاه سوئد به گمان سر منشا مشکلات در موضوعات مرتبط به بِیجینگ و پشتیبانی از به گمان عناصر خود فروخته ی داخلی همچون آقای روحانی(احتجام پیشین) یا هم قطاران آقای خامنه ای در فلتا نیز هستند که این موضوع البتته از مسیر کمونیسم و جغرافیای سر منشا آن عبور می‌دارد، مسکو، جدا از این موضوع به نظر پادشاه سوئد نوعی از عَلَم داری مدّعیان سلسلۀ آقای آدم و خاصه آقای ابراهیم را نیز داشته‌اند در این ایّام تا اندک زمانی پیش از به گمان ما مرتفع گشتن دست کم در درصدی مناسب و به گمان غالب در این موضوع، 17:07 همین حوالی.

مایلیم هر شخص در ساختار حکومت که موضوعی اجتماعی از قبیل دارایی سند مالکیّت یا امکان ثبت ازدواج یا کسب شغل در ساختار حکومت را مشروط به گذراندن اجباری دوران آبانی(سربازی) مطرح دارد مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، دارایی ایشان مسدود و به نفع نهاد منظر مصادره گردد و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود، همینطور هر سه مورد مسدود سازی دارایی، مصادرۀ دارایی به نفع نهاد منظر، تعقیب(پیگرد) قضایی و اجرای مجموع جزا در مورد هر شخص مشکل ساز در خصوص حذف آبانی(سربازی) اجباری اجرا گردد، باغستان شهریار 20:02 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.

آبانی به عنوان افزوده شد، مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر حذف آبانی اجباری(سربازی اجباری) بلوکه گردد، ورودی باغستان شهریار از شرق، ۱۷:۱۷ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

بیست و دو هفده دقیقهٔ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تغییر نام سرباز به آبان به پیشنهاد تغییر داده شد. نقطه به انتهای پاراگراف افزوده شد، ورودی باغستان شهریار از شرق، ۱۷:۱۸ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

ده و سی و یک دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار حذف آبانی اجباری را از این منظر منتفی می‌گیریم، احتمالاً ممکن است جامعه به چنین اجماع نظری دست یابد.