خوراک روحانیون

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم ارتزاق روحانیون(نوع غذا و آشامیدنی، ترکیبات، ماخذ تهیّه) رصد گردد با امکان دسترسی عمومی آنلاین، افرادی که سبب ارتزاق آقای خامنه‌ای و خانوادهٔ ایشان چیزی بیش از آنچه در بهزیستی یا ندامتگاه مقرّر است هستند ممکن است جهت ارسال به گوآنتانو بررسی گردند، دست کم ارادهٔ ما چنین است، یکی از برادران آقای خامنه‌ای و آقای مجتبی خامنه‌ای و خانوادهٔ ایشان استثنای این قرارند. هجده و سه دقیقهٔ پنج‌شنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی. “رسد” به “رصد” اصلاح شد. نوزده و سی و شش دقیقهٔ همین روز. به “نوع غذا” “آشامیدنی”، “ترکیبات” و “ماخذ تهیّه” افزوده گشت. ساعت بیست و سه دقیقهٔ همین روز. آقای خامنه‌ای به خانوادهٔ آقای خامنه‌ای(ایشان) افزوده شد، ساعت بیست و شش دقیقهٔ همین روز. نوشته شامل دستۀ “آقای سیّد علی خامنه‌ای” قرار گرفت، بیست و دو چهل و دو دقیقۀ همین روز.