طول عمر روحانیون

تعداد پاراگرف: 1

اگر این فرض‌ها نزدیک به واقع باشد که متوسّط طول عمر روحانیون از عامهٔ مردم بیشتر است و ایشان دورند از هیاهو و نزاع منشی اجتماع آیا می‌توان مطرح داشت که طول عمر ایشان امری اتّفاقی است، آیا انتخاب ایشان راه گفتن واقعیّت است، آیا میتوان گمان برد چیزی پنهان نگه داشته شده است، دوری از هیاهوی اجتماعی آیا برای این فاصله و معدّل کافی است، آیا می‌توان این احتمالات را دانسته یا ندانسته نزدیک به راستای کم فروشی و دروغ روئت نمود یا پنداشت و اگر چنین است چه موضوعاتی سبب به آن می‌گردد که چنین نگرش و برداشتی محتمل باشد. نوزده و هشت دقیقهٔ جمعه بیست و شش آذر هزار و چهارصد شمسی. این نوشته دقایقی پیش از هفت صبح شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی منتشر شد، فرض به فرض‌ها ویراست شد، دور از هیاهو و نزاع منشی اجتماع افزوده شد. هفت و نوزده دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی. بخش دروغ و کم فروشی ویراست شد. نه و پنجاه و دو دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.