سازمان آمار فلتا(ایران)

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم در هر اشاره به آمار موضوعی به عنوان مثال ما در فلتا(ایران) در بین تولید دارندگان محصولات بر گرفته از دانش اتمی جزو پنج کشور برتر هستیم به ارزش و رتبه ی پاسپورت فلتا(ایران)، رتبه ی اقتصادی، رتبه ی علمی و رتبه ی ارتش فلتا(ایران) یا دست کم سه مورد از موارد مذکور اشاره شود و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 11:09 دوشنبه 28 شهریور 1401 سپتامبر 19 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم دارائی هیئت رئیسه و مدیر عامل سازمان آمار فلتا(ایران) مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، (ایران) به تیتر و iran به اسلاگ نوشته افزوده شد. باغستان شهریار 03:02 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

به گمان از مجریان اصلی ایجاد اختلال در آمار فلتا(ایران) همسر آقای ناطق نوری هستند، در خصوص سازمان آمار به گمان ایشان شخص اصلی اختلالگر هستند در ثبت آمار طبق آنچه به ورودی‌های ساختار رسیده است. باغستان شهریار، ۱۱:۰۶ یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰. “به نظر” به “به گمان” ویراست شد(در قسمت دوّم مضمون)، ۱۱:۱۲ همین حوالی. تشویش به ثبت نا درست اصلاح شد، ۱۱:۱۵ همین حوالی. “اختلالگر هستند در ایجاد ثبت نادرست آمار” به “اختلالگر هستند در ثبت صحیح آمار” و سپس “آمار صحیح” و سپس”ثبت آمار طبق آنچه به ورودی‌های ساختار رسیده است” ویراست شد، ۱۱:۲۱ همین حوالی.