رنج و درد

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما رنج مکانیزم حفظ است. باغستان شهریار، ۰۲:۲۲ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰.