خودکشی مقروض درد

تعداد پاراگرف: 1

آیا مناسب نخواهد بود در خصوص پیش بینی خود کشی کسانی که احتمالاً بیش از مرگی به آسودگی در بستر مقروض هستند یا دِینی از درد به گردن دارند تمهیداتی سنجیده شود. نوزده و نوزده دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.