تامین خودرو افراد تحت قیمومیّت بهزیستی

تعداد پاراگرف: 1

بیست و سه و سه دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تامین خودرو افراد(تسلا ۳ تولید داخل، دویست و شش تا برقراری تولید) تحت تکلّف بهزیستی در هجده سالگی به پیشنهاد تغییر داده شده است. یک و پنج دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، هجده سالگی افزوده شد، با اینحال پیشتر نیز به همین ترتیب عنوان و مقرّر بوده است.