تامین میز و صندلی وعده ی خانوار سطح دنیا

تعداد پاراگرف: 3

Providing table and chair

در خصوص تامین میز و صندلی اشخاصی که بر زمین می نشینند مایلیم ایجاد بستر تامین از طریق دولت ها بررسی شود، مایلیم بررسی به ترتیبی باشد که ایجاد بستر و تداوم تامین میز و صندلی خانوار مناسبت یابد، از این منظر به گمان مناسب است تداوم و ایجاد بستر نسبت به تامین در اولوییت باشد، در مجموع به گمان مناسب نیست که این فرآیند برای شحص استفاده دارنده منظری همچون صدقه در نظر آید. در خصوص پاراگراف قبل که در ۱۰ مهر همین سال نوشته شده گویا صدای رادیوی صدا و سیما در مجموع چنان است و موجی از رعب و وحشت را برای خلق متساعد می دارند، ۱۹:۳۴ جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱ ژانویه ۲۰ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

تامین میز و صندلی غذا خوری خانوار در دنیا، مایلیم انجام گیرد، قطع دسترسی به Gardun.ir به نظر متاثثر از خانوم آیدا عبادپور است، گویا ایشان در انتقال ما به مرکز یا مراکز روان درمانی و کمپ مشارکت داشته وار، به گمان نوعی از تمایل به سلطه در مسیر تصاحب سهم ارث از جانب ایشان رسیده است، ما در کودکی احتمالاً پیش از هفت سالگی یک بار ایشان را با نوار مشکی داخل نوار کاست بسته ایم پیچاپیچ، به نظر در دوران بیماری ما در کودکی شاید کمتر از شش سالگی از جانب آقای محممد خامنه ای از آقای والد خواسته شده تا در احوال بیمار ما رادیویی از صدای صدا سیما را با صدایی نه چندان اندک نزدیک ما روشن نگاه دارند تا ترس بر ما چیره گردد، خانوم آیدا عبادپور اینطور که برای ما نقل شده از همان اشخاص والده و والد هستند که ما هستیم، نوشته شده در keep notes مربوط به Google در Android با گوشی Nokia 3.2 در ۱۵:۵۱ یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ اگتبر ۲ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. منتشر شده در حدود ۱۵:۵۳ همین اطراف. کمتر از هفت سالگی و چیرگی ترس افزوده شد، ۱۵:۵۷. به نظر در تدارک بستر انتقال ما به مراکز روان درمانی و کمپ منافعی عاید ایشان شده است، یک دفعه در باکو وقت سوار شدن به ماشین برقی در شهر بازی ساحلی پیشانی ایشان به فرمان خورد و ابرویشان صدمه دید بین کلاس پنجم تا سووم راهنمایی نزدیک سه یا چهار سال آن مقطع به طول رسید، گویا خانوم آیدا عبادپور کمپ را به نسبت کنگره ی شصت جددی دانسته و چنان بر کسوتی، موقعییتی یا چنان شرایطی رسیده وار، بدون تائید آقای والد گمان نمی بریم این موضوع شدنی می بود، ۱۶:۲۲. به نظر آقای والد نیز مبلغی دریافت داشته وار، ۱۶:۲۲. به گمان آقای والد در جریان به گمان سو قصد به ما در سفر با گروه فیلم برداری مربوط به آقای حسن زاده بوده وار، ۱۶:۲۸.